В сряда, 20 май 2015 г., беше подписан уставът на фондация Beach Mission. Със записването на устава с нотариален акт създаването на тази фондация става реалност.

Устав

СЪЗДАВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ (160)

На днешния ден, *, пред мен се яви г-н Марсел Ромпес, нотариус в Ньоверкерк _____
aan den IJssel, местоположение община Zuidplas:_______________________________

Comparitie: ________________________________________________________________________________

 1. Г-н Дирк Йоханес
  Boerman
  , с постоянен адрес 2914 PB Nieuwerkerk aan
  den IJssel, община Zuidplas, Begoniaveld 18, роден в Nieuwerkerk __
  на шестнадесети септември хиляда деветстотин седемдесет и девета година, _
  чиято самоличност е установена и проверена въз основа на идентификационни данни.
  карта за титла № IKPPDB475, издадена в Zuidplas на 3 юли двеһттр://____
  хиляда и четиринадесет, женен за г-жа Janita van den Heuvel;______________
 2. Г-н Adriaan Mattheus
  Kriger
  , с постоянен адрес 2914 PA Nieuwerkerk ____
  aan den IJssel, община Zuidplas, Anjerveld 11, роден в Ротердам на _
  четири август хиляда деветстотин седемдесет и девет, чиято самоличност е _
  установен и проверен чрез номера на паспорта ________________
  NXR473999, издаден в Zuidplas на двадесет и девети юни две хиляди и деветстотин години.
  десет, женен за г-жа Maartje Kalkman._____________________________________

Г-н D.J. Boerman и г-н A.M. Кригер, наричан по-нататък също noe___
men: oprichter._________________________________________________________________________________

качество на явяващото се лице (лица): __________________________________________________

Когато в настоящия акт се говори за „явяващо се лице“, _____
по този начин определя съответното явяващо се лице, действащо както е посочено по-горе _
освен ако не е предвидено обратното или ако контекстът на текста не показва обратното. _____________

Ако някое от лицата, фигуриращи в този документ, действа като писмен представител__
представител на страна по този акт, тогава от акта, приложен към този__
частен(и) документ(и) за пълномощно, освен ако не е предвидено друго или от
het tekstverband blijkt.________________________________________________________________________

заглавия/препратки: __________________________________________________________________________

Заглавията над разпоредбите в настоящия акт са само с цел прегледност__
van de akte.______________________________________________________________________________________

Обозначението BW се отнася до нидерландския граждански кодекс. ___

Номерата на статиите от BW или други текстове, поставени между [ ], трябва да бъдат ______
лошо като посочване на източника на съответната разпоредба в закона. _

Verklaringen partij(en): ________________________________________________________

Явилите се лица заявиха: _____________________________________________________

 1. Устав:________________________________________________________________________________

С този акт се учредява фондация, за която се прилага следният устав
den:________________________________________________________________________________________________

ОБРАЗОВАНИЕ___________________________________________________________________________

 1. Заглавията над разпоредбите в настоящия акт са само за улеснение на читателите__.
  heid._________________________________________________________________________________________
 2. Терминът „BW“ означава нидерландския граждански кодекс___
  книга. ________________________________________________________________________________________
 3. Номерата на статиите от BW или други текстове, поставени между [ ], трябва да
  само като указание за източника на съответната разпоредба в sta__
  и следователно не са част от самия устав. ___________________________
 4. Посочването в единствено число включва и посочването в множествено число
  и обратно, освен ако не е доказано или изрично предвидено обратното.________
 5. За указание в мъжки род, женският род следва да се използва _____
  да се чете, ако посоченият е от женски род и обратно, освен ако _
  не се вижда обратното или не е изрично предвидено.________________________________________
 6. Писмено означава по пощата, по факс, по електронна поща или чрез ___
  всяко друго средство за електронна комуникация, чрез което е възможно да се извърши
  изпращане на съобщение, което може да бъде прочетено и възпроизведено, освен ако не е изрично
  anders is vermeld._________________________________________________________________________

ИМЕ И СЕДАЛКА _________________________________________________________________________

Artikel 1 _________________________________________________________________________________________

 1. Фондацията носи името: Beach Mission Foundation.__________________________

В англоговорящите страни тя работи под името Beach Mission ___
Foundation.________________________________________________________________________________

В испаноговорящите страни тя работи под името Fundación Beach _
Mission._____________________________________________________________________________________

В немскоговорящите страни тя работи под името Stiftung Beach ____
Mission._____________________________________________________________________________________

Във френскоговорящите страни тя работи под името Beach Mission _____
Fondation.__________________________________________________________________________________

В португалскоговорящите страни тя работи под името Fundação ______
Beach Mission.____________________________________________________________________________

В италианскоговорящите страни тя работи под името Fondazione _____
Beach Mission.____________________________________________________________________________

В България тя работи под името Фондация Beach Mission.__

В унгарскоговорящите страни тя работи под името Beach Mission
Alapítvány._________________________________________________________________________________

В Гърция тя работи под името Ίδρυμα Beach Mission. __

В Хърватия тя работи под името Zaklade Beach Mission.________

В Турция тя работи под името Beach Mission Vakfi.___________

 1. Седалището му е в община Зуидплас._______________________________________

ЦЕЛ ___________________________________________________________________________________________

Artikel 2 _________________________________________________________________________________________

 1. Фондацията има за цел да се занимава изключително или почти изключително с____
  с цел постигане на обща полза, както е посочено в член 5б от Общия закон за _
  rijksbelastingen juncto article 1a sub b Uitvoeringsregeling Algemene wet _
  върху държавните данъци 1994 г. и по-специално чрез:______________________________

разпространението на Евангелието на Исус Христос, както е разкрито в Библията
идва при нас, сред младите хора, особено по време на техния ________
strandvakantie_____________________________________________________________________________

и/или идеалистични разпределения и освен това всичко, което е свързано с един и ан___
което е пряко или непряко свързано с или може да допринесе за ___
всички те са в най-широкия смисъл на думата.______________________________________________

 1. Фондацията се стреми да постигне целта си, като, наред с другото, поддържа____
  ден на евангелизационни действия, както и насочване, организиране и/или
  ръководене на действия, придобиване и предоставяне на ноу-хау.
  и всякакви други подходящи средства за постигане на целта _____
  kunnen bijdragen._________________________________________________________________________
 2. С общата сума на общополезните си дейности фондацията има ____
  Липса на мотив за печалба [раздел 1а, подточка а Регламент за прилагане на Общия закон ____
  върху държавните данъци 1994]__________________________________________________________
 3. Основата е Евангелието на Исус Христос като _____
  изразени в следното верую:________________________________________
 4. Вяра в един Бог, който вечно се състои от три лица: Отец,
  Син и Свети Дух.____________________________________________________________

Като човешки същества ние сме създадени по Божия образ, като релационни ___
същества. Можем да се свържем един с друг, да размишляваме върху нашите _
собственото си поведение и, например, мисленето за смисъла. Взаимоотношения при даване
смисъл на живота. Убедени сме, че най-дълбоката ни съдба __
се крие във връзката с Бога. Бог е Дух, но и личност. Той има _
ни е създал като човешки същества, не за да живеем собствения си живот, а за да ______
Да живеем от връзката си с Бога. В този живот, но и в __
живот след този живот, във вечността.___________________________________________

 1. Божието слово, записано в Библията, всички ca____
  ноничните книги на Стария и Новия завет, са вдъхновениһттр://____
  управляван от Светия Дух, непогрешим в оригинал ________
  ръкописите и на най-високата и единствена решаваща власт в ge___
  loof en leven.________________________________________________________________________

Ние възприемаме Библията като любовно писмо от Бога до нас. От Библията
четейки, ние откриваме кой е Бог и какво иска да направи за нас. _

 1. Върховното управление на Бог Отец в творениетоһттр://______
  провидение, откровение и завършек;__________________________

Светът и природата в него (сътворението) са възникнали, защото Бог
говори. Когато Бог създаде света, всичко беше наред.__________________

Човекът е върхът на творението. Той е направил човека като човек
и жена. Сексът между съпруг и съпруга е единствената форма
на сексуалните отношения, които Бог одобрява.______________________________________

Бог е създал видим, но и невидим свят. Он__
видимият свят е светът на ангелите/духовете. Повечето ангели
са подчинени на Бога и на хората и се разкриват пред _
хора в единични случаи. Някои от ангелите -под___
подклаждане на Сатана – са станали неверни на Бога. След битка в __
небето те са работили от небето и сега искат силата на Бога на
да завладеят земята и да установят свое духовно царство тук, _____
наричано още царство на мрака. Тези духове от това царство __
се наричат още демони. Тези духове се опитват да накарат хората
influence and control.___________________________________________________

 1. Всеобхватната и всеобща греховност и вина на човека___
  падение на човека, подлагайки го на Божия гняв и осъжданеһттр://____
  ling;____________________________________________________________________________________

Повечето хора осъзнават, че между небето и земята има още нещо, ______
но много хора никога не са имали личен опит с _____
Бог имаше. Причината е, че между нас има проблем
и Бог. Проблемът е в нашето мислене и действия. Можем като _
човек прави много добри неща, но ако погледнете мизерията в света
виждате, че ние, хората, не сме в състояние да бъдем в хармония с ___
хората около нас да живеят. Виждате това в голям мащаб, но и в __
собствения ни живот. Дори и да правим добри неща, често имаме
собственото си щастие. Този проблем създава дистанция между мъжете___
сен помежду си, но и между човека и нашия Създател, Бога.__________

Когато Бог е създал света, всичко е било наред. Човекът е получил _
отчетност по целия свят. Докато човек е свързан с Бога _
е, че няма да има смърт и човек ще живее вечно с Бога._____

При първите хора Сатана успява да разруши връзката между ____
между Бога и човека. В резултат на това сега има много el____
ленде в този свят. Бог държи всички нас лично отговорни_
отговорни за грешките си, но и колективно за мизерията в we__
свят, защото ние не сме по-различни от другите хора и зло твърде
сякаш се е промъкнал в нашето ДНК. Бог нарича това грях и отива ___
да се справяме с това, както се справяме с престъпността. С добър разговор това може да
проблемът няма да бъде решен. Наказанието, с което Бог се задоволява _____
отнема е, че е, че ние умираме и ние умираме във вечността без _____
Да бъдеш той. Последицата би била, че няма да остане нито едно човешко същество, което eeu___
wig met leeft.________________________________________________________________________

 1. Нашият Господ Исус Христос, Бог, разкрит като човек, роден ___
  от девица, безгрешният Му живот, божествените Му чудеса, ____
  Неговата заместническа и изкупителна смърт, Неговата телесна ____
  възкресението и възнесението, работата Му като посредник и Неговата ______
  лично завръщане в сила и величие;____________________________

Бог е измислил алтернативно решение! Това решение е ___
жертва на невинно човешко същество. Някой, който сам не носи наказанието
обслужва, но иска да поеме това за друг. Бог прие Исус __
придобие ръст на човешко същество. Той беше истински Бог и истински _
човек. Живееше живота си така, както Бог искаше. Той имаше ____
злото не е в Неговата ДНК. Бил е невинен, но все пак е позволил да бъде вер___
съд, умъртвен и попаднал във вечна тъмнина. И така, или__
Исус и сложи край на враждата на Бога към нас ___
toe._____________________________________________________________________________________

 1. f. DИзкуплението на грешника чрез пролятата кръв на Исус __
  Христос, Божия Син, и Неговото оправдание по благодат, а не по
  дела, но чрез вяра в Него;_______________________________________

Още преди да можем да помолим Бога, Бог е предприел тази стъпкаһттр://______
Дан. Това беше по Негова собствена инициатива. И все пак Бог иска от нас да разберем, че _
Че това е необходимо и за нас лично. В молитва можем да работим с _
да се обърнем към Бога с живота си и да признаем, че не сме по-добри хора от
другите, да поискаме прошка за грешките си, да приемем, че _
Жертвата на Исус беше необходима за нас и да му благодарим за ___
Неговата саможертва. В резултат на това царството на тъмнината също губи ____
право да влияе и контролира живота ви. Ако позволите на ________
кръщението, вие показвате на духовния свят около вас, че вашият стар ___
живот е мъртъв, че възкръсвате в нов живот и че царството на _
тъмнината вече няма право да има власт над вас._________________

 1. Действието на Бога, Светия Дух, който просветлява ума. ___
  прераждане работи и живее във вярващия, което ги прави в ___
  да живее свят живот и да свидетелства и ____
  работи за Господ Исус Христос;________________________________________

Като жертва или семейство на жертва на престъпление се случва
не се случва просто така, че години по-късно сте дебели приятели. За Бога, това е ___
напълно различни. Той иска да се запознае с Библията la___________________
да знаете. Той, създателят и царят на вселената, върховният ___
духовна сила, иска да ни осинови като деца. Той иска връзка __
с нас, толкова близки, колкото в един брак. Ако позволите това, ще _
Той води живота ви чрез Светия Дух. В молитва можем да ____
да отворим сърцата си за Него и да Го помолим чрез Светия Дух в нас да __
сърцето и да ни обнови отвътре, като го помоли____
ген, за да ни помогне да го следваме и да му се подчиняваме, да ни помоли да __
да се научим да четем и разбираме от Библията и да предадем живота си в Неговата ръка.
празен. Можем също така да благодарим на Бога за това, че ни дава сила да бъдем
child of God.__________________________________________________________

От връзката с Бога, Бог иска нашето мислене (желания) и нашите ___
промяна на действията (избора) чрез Светия Дух. Това ви кара да отидете __
смятате себе си за все по-малко важен, а Бог и хората около вас
ви наоколо става все по-важно. Колкото по-свързани сте с Бога, ____
колкото повече се освобождавате от пристрастяванията и колкото повече искате да се занимавате с _____
За хората около вас. Божиите правила, с които се сблъсква за първи пътһттр://_____
отстъпчиви и стесняващи, които ще оцените и ще искате да спазвате._____

 1. Телесното възкресение на мъртвите; от вярващите до
  вечен живот и на тези, които са изгубени, на съд;_______

Бог е доволен от жертвата на Исус. Това ни позволява да
сега не само възстановяване на връзката с Бога, но наказанието, което ___
висящи над главите ни (че трябва да умрем и че трябва да бъдем в _____
вечност без Него) отнесени. Исус показа, че Той _____
по-силен от царството на тъмнината и от смъртта. Също така, ре_
връзката с Бога продължава и след като сме умрели. Тогава ние сме равни ___
bij Jezus.______________________________________________________________________________
Исус също така даде на своите последователи – и по този начин на всички вярващи – ___
мисия да действа по тази сила, като изцелява болните, хората
освобождава демони и дори възкресява мъртвите. За това предлагам_
Божиите духовни дарове на Светия Дух. Кога __
работим с тези дарове, това трябва да бъде балансирано с плодовете
на Духа. Не всеки, който има връзка с Бога, получава (ge______
ли) дарби на Духа.__________________________________________________________

Всички нещастия на този свят в един момент ще свършат.
идват. Това ще стане, когато Исус се върне и всичко стане ново.
Няма повече смърт, няма повече скръб, няма повече болка и няма повече проблеми!________________

Бог е направил всичко, за да ни попречи да отидем на ________
да отидеш в ада. Ако само направим избора да живеем собствения си живот,
това обаче е наш собствен избор. Бог уважава този избор. Слънцето отива __
за вярващи и невярващи. Връзката с Бога е връзка __
От любов, не можете да го наложите. Но е хубаво да се__
че ако изберем да живеем без Бога, това _
това е и изборът, който правим за вечността. Избираме _
затова ние да бъдем без всички прекрасни неща, които сега ползваме от
God ontvangen._____________________________________________________________________

 1. Свещенството на всички вярващи, които заедно образуват универсалната _____
  съставляват църквата, тялото на Христос, на което Той е _______
  глава и който по силата на Неговата заповед е длъжен да разпространява Евангелието в ___
  целия свят._________________________________________________

Причината, поради която поставяме младите хора в контакт с Исус в празничните региони
на първо място, защото собственият ни живот се промени толкова положително ____
чрез връзката с Исус. Но това е и защото искаме да чуем ____
да изпълни последното желание / заповед, която Исус изрича, преди да напусне
aarde verliet._________________________________________________________________________

Евангелизацията е работа на духовния фронт. Това върви ръка за ръка
с духовни борби. Царството на мрака се опитва да въздейства върху ____
на работа чрез обезкуражаване и взаимно _____
verdeeldheid te zaaien.____________________________________________________________

POWER _________________________________________________________________________________

Artikel 3 _________________________________________________________________________________________

 1. VORMING VERMOGEN______________________________________________________________

Активите на фондацията ще бъдат формирани от:___________________________

– subsidies en donaties;____________________________________________________________________

– дарения, наследства и завещания;________________________________________________

– всички други придобивания и печалби.____________________________________________________

Приемането на наследство по принцип трябва да бъде приемане с полза___
нещо да бъде. _____________________________________________________________________________________

Ако завещанието или дарението е свързано с такси, е необходимо да се приеме _____ .
с мнозинство от две трети от валидно подадените гласове__
men._______________________________________________________________________________________________

 1. DONATEURS______________________________________________________________________________

Фондацията може да има дарители, за които се прилага следното. _________________

 1. Дарители са тези, които са били признати за такива от съвета.___________
 2. Съветът на директорите е упълномощен да прекрати спонсорството с писмено уведомление _
  doen eindigen._____________________________________________________________________________
 3. От дарителите се изисква да правят годишни парични вноски във фондацията, за да
  безвъзмездни средства, чийто минимален размер се определя от съветаһттр://______
  steld._________________________________________________________________________________________
 4. Дарителите нямат други права и задължения освен тези, които са посочени на ____
  предоставени им от или съгласно устава (в регламент) и повдигнати_
  legd._________________________________________________________________________________________
 5. Правата и задълженията на дарителите могат да бъдат прекратени по всяко време чрез op___
  прекратяване, при условие че в случай на прекратяване от страна на _
  дарител годишната вноска за текущата година на фондацията за ge__
  heel verschuldigd blijft._________________________________________________________________
 6. ONAFHANKELIJKHEID INZAKE VERMOGEN______________________________

Нито физическо, нито юридическо лице може да се разпорежда с активите на _
фондация, сякаш това са нейни собствени активи [член 1а, буква в) Uitvoe__
регламент за пръстен Общ закон за държавните данъци 1994].___________________________

 1. HOEVEELHEID VERMOGEN_______________________________________________________

Фондацията не притежава повече активи, отколкото е разумно необходимо за
непрекъснатост на планираната работа за целите на _
на фондацията [член 1б Правилник за прилагане на Общия закон за държавните предприятия____
такси 1994] _________________________________________________________________________________

DESTINY _____________________________________________________________________________________

Artikel 4 _________________________________________________________________________________________

 1. Управителният съвет на фондацията се състои от най-малко двама членове, в случай че _
  създаден е надзорен съвет. При липса на съвет на ___
  надзор, съветът се състои от най-малко трима членове.____________________________

При назначаването на членовете на съвета се прилагат правилата на tax__
услуга за благотворителни институции, както е посочено в член 5б ___
Общ закон за държавните данъци, който трябва да се спазва. __________

Броят на членовете се определя от __ при спазване на горните условия.
приета с единодушие от борда при спазване на _
разпоредбите на Правилника за прилагане на Общия закон за държавните данъци. _

За първи път членовете на съвета се назначават с този акт._______

Не могат да бъдат назначавани в съвета лица, наети от _____ .
stichting.____________________________________________________________________________________

Ако е създадена дирекция, тя има право да назначаваһттр://______
номиниране на директор, което номиниране не е ____
bindend is.__________________________________________________________________________________

 1. Съветът (с изключение на първия съвет, чиито членове са в
  са назначени) избира измежду своите членове председател, секретар и__
  и ковчежник. Един член на борда може да заема две длъжности. ___

Съветът на директорите може да даде на директора и друго звание. ________________

 1. Членовете на Съвета се назначават за неопределен срок. Чрез дерогация
  назначението може също така да предвижда, че директор за be_
  период, който след това се записва ясно в протокола _____.
  трябва да бъдат записани. ___________________________________________________________

Директорът, назначен за определен срок, е незабавно __
може да бъде преназначен. ___________________________________________________________________________

В случай на едно (или повече) вакантни места в съвета, _____
останалите членове на борда с единодушие (или ще бъде единственият _______
останал член на борда) в рамките на два месеца от настъпването на ___
свободна(и) длъжност(и), запълнена(и) чрез назначаване на един (или повече) наследник(ци) ____
зародиш(и).________________________________________________________________________________________

Бордът може да назначи предварително наследник на директор(и) и де__
да назначават по всяко време или да го променят. ________________________________

 1. Ако по някаква причина някой от членовете на съвета откаже___
  да се разпадне, тогава останалите членове на борда или единственият ____
  оставащият член на съвета въпреки това е легитимен съвет, предмет на _
  че нито един (1) директор няма едноличен контрол върху активите на фондацията ____
  mag beschikken.___________________________________________________________________________
 2. Не може да бъде назначен за директор:_____________________________________
 3. директор, уволнен от съда, и по време на be___
  стачкуване за период от пет (5) години, както е посочено в член 2:298 Citizen__
  lijk Wetboek;_________________________________________________________________________
 4. лице, което е било безвъзвратно _ през предходните четири календарни години
  Осъден за подбуждане към омраза, насилие или употреба на сила
  [artikel 5b-8 Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994];________________
 5. лице, осъдено за насилие, сексуално насилие или притежание __
  van kinderporno.____________________________________________________________________
 6. Членовете на съвета могат, във връзка със задълженията, които изпълняват за фондациятаһттрѕ: //news.bg
  не получават никакво възнаграждение, различно от компенсацияһттр://_____
  за направените разходи и такса за присъствие, която не е прекомерна, 1 и __
  други, както е посочено в раздел 1а, буква д Регламент за изпълнение Общ закон ____
  за държавните данъци от 1994 г. или регламента, който го заменя.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА И РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА ___________

Artikel 5 _________________________________________________________________________________________

 1. Заседанията на борда се провеждат на законоустановеното седалищеһттр://_____
  на мястото на учредяване или на място, определено от съвета. _
 2. Всяка календарна година се провеждат най-малко две заседания.________
 3. Срещите ще се провеждат винаги, когато ____
  председателят прецени, че е желателно, или ако някой от другите членове на съвета пожелае това.
  в писмен вид, като се посочват точно въпросите, които ще се обсъждат ____
  до председателя, за да направи искането. Ако президентът е на такава __
  неизпълнение на искането, доколкото срещата може да бъде __
  проведено в рамките на три седмици от подаването на искането, заявителят има право да направи своя собствена
  да свика заседание в съответствие с изискваната форма__
  liteiten.______________________________________________________________________________________
 4. Уведомлението за заседанието – при спазване на параграф 3 be______
  определен – от председателя най-малко седем дни преди деня на ___
  без да се включва свикването и провеждането на заседанието, чрез уведомление до__
  подписани писма за свикване. _________________________________________________________

В противен случай писмата за свикване могат да бъдат изпратени по електронна поща или факс___
zonden.______________________________________________________________________________________

 1. Освен че посочват мястото и часа на заседанието , уведомленията за свикване трябва да
  темите, които трябва да бъдат разгледани.______________________________________________
 2. Стига на заседание на борда всички членове на борда да заемат длъжността ______
  присъстват, могат да се вземат валидни решения по всички въпроси, представени на
  точките от дневния ред, при условие че се приемат единодушно, дори ако ___
  дадени от устава – правила за свикване и провеждане на _
  meetings not observed._________________________________________________
 3. Заседанията се провеждат от председателя на борда; на адрес ____
  в негово отсъствие събранието само определя своя председател.______________
 4. Протоколите от заседанията се водят от _
  секретаря или от някой от другите присъстващи, от председателя за тази цел
  извикан. ________________________________________________________________________________

Протоколът се приема и подписва от лицата, които на заседанието
деринг са изпълнявали функциите на председател и секретар.____________________________

 1. a. Освен ако в настоящия устав не е предвидено друго, управителният съвет може в
  заседание вземат валидни решения само ако мнозинството
  неговите действащи членове, които присъстват или са представени на заседаниетоһттр://_____
  формулиран. Дали това мнозинство не присъства или не е представено,
  тогава се свиква ново събрание, което се провежда в рамките на _
  един месец след първия, но не по-рано от 15 дни след това, ___
  в което независимо от членовете на съвета , които са представени или присъстват__
  ден, решенията могат да се вземат с мнозинство от _
  de uitgebrachte stemmen._________________________________________________________
 2. Към член на съвета може да се присъедини колега от съвета, който участва в заседанието.
  да го представлява след представяне на писмено копие на мястоһттр://_____
  достатъчна е преценката на председателя на заседанието, пълномощно. A
  член на съвета може да действа като попечител само за един друг член на съвета______
  machtigde optreden.________________________________________________________________
 3. Съветът може да взема решения и извън заседание, при условие че всички be________
  на членовете на управителния комитет беше дадена възможност да участват писмено, по телеграфа, по te___
  lex, по електронна поща или факс, за да изразят своите мнения. От така взетия _
  Решението, придружено от получените отговори, беше прието от се__
  изготвя доклад, който след подписването му от председателя_
  тер, приложен към протокола._____________________________________________________
 4. Всеки член на борда има право на един глас._____________

Доколкото настоящият устав не предвижда друго мнозинство, __
всички решения на съвета на директорите, взети с абсолютно мнозинство от валидните гласове ____
uitgebrachte stemmen.___________________________________________________________________

 1. Всички гласувания по време на заседанието се провеждат устно, освен ако председателят__
  тер счита, че е желателно писмено гласуване, или едно от лицата, имащи право на глас ___
  изисква това за гласуването.________________________________________________________

Писменото гласуване се извършва чрез неподписана, запечатана бюлетина.__________

 1. Празни гласове се считат за неподадени.______________
 2. Становището на председателя, изразено на заседанието, относно __
  резултатът от гласуването е решаващ. Същото се отнася и за съдържанието на
  предложение, което не е в писмена форма. Непосредствено след излизането от______
  говорейки за становището на председателя, оспорва неговата точност, тогава
  се провежда ново гласуване, ако мнозинството на заседанието
  или, ако първоначалното гласуване не е било поименно или писмено____
  е настъпило, ако всяко лице, присъстващо и имащо право на глас, поиска това. Чрез този нов _
  гласуване, правните последици на първоначалното гласуване отпадат.___

УПРАВЛЕНСКИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ_________________________________________

Artikel 6 _________________________________________________________________________________________

 1. Управителният съвет отговаря за управлението на фондацията. Всеки водач ____
  носи отговорност за общото функциониране на [artikel 2:9 BW]._________________________________________________________________________________________
 2. Съветът може да делегира задължения и правомощия, докато не бъдат оттеглени или изменени.
  да делегира правомощия на изпълнителния съвет и/или на един или повече членове на съвета. То __
  След това, по целесъобразност, Управителният съвет извършва това делегиране на задължения и правомощия, както и _
  метод на работа на (изпълнителния) съвет и/или на съответния(те) директор(и) __
  и може да изменя тези правила по всяко време.
  gen of intrekken.__________________________________________________________________________
 3. Бордът е упълномощен да взема решения за сключване на споразумения ___
  да придобива, да се разпорежда и да обременява с тежести регистрирана собственост.____________
 4. Съветът не е упълномощен да взема решения за сключване на споразумения___
  при които фондацията е гарант или солидарен длъжник__
  обвързва, гарантира за трета страна или предоставя обезпечение за ___
  поема чужд дълг.___________________________________________________
 5. Съветът е оправомощен, под негова отговорност, някои subde_
  на задачите си от комитети (работни групи), където___
  на членовете се назначава и освобождава от борда. ________________

Съветът може да определи правомощията и методите на работа на комитетите _
определени в правилника и да изменя този правилник по всяко време или в____
trekken._____________________________________________________________________________________

ПРЕДСТАВЯНЕ ___________________________________________________________

Artikel 7 _________________________________________________________________________________________

 1. Бордът представлява фондацията._________________________________________
 2. Право на представителство има и председателят te__
  заедно със секретаря или председателя заедно с ковчежника __
  а в случай на тяхно отсъствие или невъзможност да действат – да бъдат назначени за тази цел от управителния съвет от неговата половина___ .
  den aangewezen plaatsvervanger._____________________________________________________

Отсъствие означава смърт/изчезване, оставка
и функция за прекратяване/предаване. ____________________________________________________

Невъзможност за изпълнение на задълженията означава, inter alia, временна невъзможност за _
упражнения: _________________________________________________________________________________

idoor schorsing;______________________________________________________________________

iid поради продължителна невъзможност да участва в процеса на вземане на решения от борда, ___
включително: ___________________________________________________________________________

-неучастие в процеса на вземане на управленски решения за повече от един месец поради заболяване
kunnen deelnemen;____________________________________________________________

-пребиваване в чужбина за повече от един месец без кон__
тактът е възможен чрез общи средства за комуникация; и/или____________

-отсъствие за повече от един месец. ________________________________________

В случай на конфликт на интереси съответният директор също се представлява__
орган за управление. Този водач трябва, преди да извърши заложената операция_
правния акт другите членове на органите на фондацията на
да информира за своя конфликт на интереси [раздел 2:8 BW, WPNR ____
6979].________________________________________________________________________________________

 1. Бордът може да предостави пълномощно на един или повече членове на борда, както и на _
  на трети лица, да verte___ фондацията в рамките на това пълномощно.
  genwoordigen._____________________________________________________________________________
 2. Съветът на директорите може да назначава, отстранява от длъжност и освобождава един или повече директори, __
  На кои директори могат да се делегират задачи и да се дава пълномощно?
  worden verleend._________________________________________________________________________

Задълженията и пълномощията могат да бъдат променяни по всяко време от борда_
zigd._________________________________________________________________________________________

Това ще бъде описано в съответния трудов договор.
споразумение или правила за управление.___________________________________________

КРАЙ НА ЧЛЕНСТВОТО В БОРДА _____________________________________________

Artikel 8 _________________________________________________________________________________________

Het bestuurslidmaatschap eindigt:__________________________________________________________

– при смърт на член на управителния съвет – физическо лице,__________________________

– чрез разпускане на юридическо лице – член на управителния съвет,______________________________

– bij zijn/haar faillissement,_______________________________________________________________

– предоставяне на разрешение за спиране на плащанията и/или за назначаване на синдик,_____________

– при писмена оставка (благодарност),_________________________________________

– по отношение на директора, назначен за определен период: отпуск_
на съответния срок, без да се налага последващото му/ѝ възстановяване_____
noeming;____________________________________________________________________________________

– при уволнение съгласно член 298, книга 2 от Гражданския кодекс;___

– ако въпросният директор е обект на административна забрана ____
wordt; ______________________________________________________________________________________

– при окончателна присъда за подбуждане към омраза, насилие или ге___
bruik van geweld;_________________________________________________________________________

– освен това членът на съвета може по всяко време с мнозинство от ____________
две трети от валидно подадените гласове на другия действащ член на ЕП __
членовете на съвета се освобождават, но не по-рано от be_
на член на съвета беше дадена възможност да се изправи в обикновена be___
заседание на управителния комитет, за да се обоснове и защити и има най-малко две
Членовете на управителния съвет гласуват за оставка; _________________________________________________

– При осъждане или след като е бил осъден за насилие, сексуална злоупотреба или
bezit van kinderporno.___________________________________________________________________

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ_____________________________________________________________

Artikel 9 _________________________________________________________________________________________

 1. Задача_________________________________________________________________________________________

Фондацията може да създаде Надзорен съвет, в който за първи път __
членовете на Надзорния съвет се назначават от него. Съветът
Надзорът може да се саморазпусне. ______________________________________________________

Надзорният съвет наблюдава общите дела на ____
фондацията и политиките на борда. Освен това той упражнява тези задължения и правомощия_
изпълнява задълженията, които са му възложени с настоящия правилник._________________

 1. Номер_______________________________________________________________________________________

Броят на членовете на Надзорния съвет се определя от Управителния съвет.
Надзор и възлиза на не по-малко от три и не повече от пет физически лица.___

 1. Назначаване и подаване на оставка, списък_________________________________________________________

Членовете на Надзорния съвет се назначават и освобождават от ____
Надзорен съвет. Свободните работни места трябва да бъдат запълнени възможно най-скоро.___

Член на Надзорния съвет не може да бъде и член на Управителния съвет._______

Надзорният съвет назначава председател и секретар измежду своите членове _____
aan.________________________________________________________________________________________________

Членовете на Надзорния съвет са с мандат от четири години ___
години. След изтичане на четири години те могат да бъдат преназначени веднъж за втори мандат _____
от четири години, при условие че е на друга длъжност. __________________________________________________

Въз основа на определения мандат Надзорният съвет определя ___
изготвяне на график за пенсиониране. По този начин perio___
diek resignation балансирано функциониране на Надзорния съвет в ge____
по тази причина Надзорният съвет, за всеки отделен случай, приема___
може да удължи мандата на член на Надзорния съвет с не повече от една година.
една година. Последното решение изисква одобрението на Надзорния съвет _
met drie/vierde meerderheid.________________________________________________________________

 1. Край на членството ______________________________________________________________________

Член на Надзорния съвет престава да изпълнява функциите си:________________________________

– чрез подаване на оставка по негово искане;__________________________________________________

– чрез оставката му по силата на графика за пенсиониране;_______________________

– ако е обявен в несъстоятелност, споразумение в __
по схемата за разсрочване на дългове на физически лица върху него от ____
е обявено за приложимо или той получава спиране на плащанията;____________

– от смъртта му, управление на имуществото му или когато то се намира в негова собственост _
или лицето е назначено за администратор или наставник; ___________________

– чрез подаване на оставка с единодушно решение на всички останали членове __
на Надзорния съвет; _____________________________________________________________

– като се присъедини като член на управителния съвет;______________________________________________

– след съдебна присъда за насилие или сексуално насилие __
en of kinderporno.________________________________________________________________________

 1. Изпълнение на задачите____________________________________________________________________________

Надзорният съвет има право на цялата информация, необходима за изпълнението на неговите задължения и _
правомощия необходимите данни. __________________________________________________

Всеки член на Надзорния съвет има право на всякаква информация, която този no_
има или искания във връзка с дейността на фондацията. ___

Надзорният съвет има право да проверява всички счетоводни книги, записи и ан_
носители на данни на фондацията.____________________________________________________

Управителният съвет на фондацията е длъжен, когато е необходимо, по своя собствена инициатива, а в останалите случаи – по _
първа заявка, гореспоменатите данни, информация и достъпһттр://____
разтяга и дава възможност на Надзорния съвет и неговите членове да изпълняват задълженията си на___.
belemmerd uit te oefenen.____________________________________________________________________

Надзорният съвет може, за сметка на фондацията, при упражняване на ____
на задачата си да бъде подпомаган от един или повече експерти.___________________________

 1. Срещи и вземане на решения________________________________________________________

Надзорният съвет заседава веднага след прилагането му в настоящия устав __
възложени задачи, но поне два пъти годишно и _______
освен това толкова често, колкото желае поне един от членовете му. ______________________

Предходните членове, в които заседанието и вземането на решения на
се регулират, се прилагат mutatis mutandis, доколкото е възможно, към _
de Raad van Toezicht._________________________________________________________________________

 1. Комбинирана среща___________________________________________________________
 2. Цел__________________________________________________________________________________________

На съвместно заседание на Управителния съвет и Надзорния съвет,__
обсъди общите насоки на провежданата и предстоящата политика, кактоһттр://____
също така и други теми, повдигнати предварително от някой от тях ___
gesteld en geagendeerd._________________________________________________________________

 1. Свикване__________________________________________________________________________________

Обединено заседание на Управителния съвет и Надзорния съвет _
се провеждат веднага щом един от тях пожелае, но поне веднъж на
boekjaar.____________________________________________________________________________________

Секретарят на съвета, след консултация с председателя на _
Надзорния съвет и всеки инициатор на дневния ред и свикването
на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет. _________________________

 1. Председателство____________________________________________________________________________

Обединената среща ще бъде ръководена от председателя на ____
Надзорен съвет. В негово отсъствие управителният съвет присъства__
и членовете на Надзорния съвет при провеждането на срещата. _
Дотогава срещата ще се води от най-възрастния ___
настоящ член на Надзорния съвет.___________________________________________

 1. Финансови отчети_________________________________________________________________________________

Ако е създаден Надзорен съвет, той изисква за създаването му
одобряване на финансовите отчети от Надзорния съвет. ___________________

Надзорният съвет – ако е създаден – може, преди да одобри ____
безвъзмездна помощ за годишния доклад, провежда собствено разследване или съветът
възлагат на одитор, назначен от Комисията, да проверява финансовите отчети или части от тях.
одитор, назначен от Надзорния съвет. Този счетоводител носи от своя
доклад за разследването до Надзорния съвет с изявление относно
верността на представените му документи. Бордът ще получи __
копие. Бордът е длъжен да оказва пълно съдействие на _
това разследване и да предостави всички съответни документи при поискване и непоискани_____
king te stellen.___________________________________________________________________________________

 1. Разтоварване______________________________________________________________________

Ако е създаден Надзорен съвет, той изисква за предоставянето___
н на освобождаване от отговорност (освобождаване от отговорност) одобрение на Надзорния съвет.______________

 1. Бюджет___________________________________________________________________________________

Ако е създаден Надзорен съвет, той изисква за бюджета___
одобрението на Надзорния съвет. Този бюджет трябва да има два месеца__
представени за одобрение преди началото на финансовата година
to the Supervisory Board;____________________________________________________________________

 1. Изменение/разпускане на устава на дружеството____________________________________________________________

Ако е създаден Надзорен съвет, той изисква статутһттр://____
одобрение на Надзорния съвет за изменение или прекратяване._______________

 1. Назначаване и подаване на оставка на членове на управителния съвет_________________________________________________

Ако бъде създаден Надзорен съвет, членовете на съвета ще бъдат__
назначава и освобождава от Надзорния съвет. След това съветът ще има право
задължението да информира незабавно Надзорния съвет за възникването на свободното място .
re informed.____________________________________________________________________

Надзорният съвет може да освободи от длъжност директор:___________________________________

 1. в случай на неправилно управление по смисъла на членове 2:9 и/или 248 от Гражданския кодекс ____
  Кодекс на съответния директор;______________________________________
 2. в случай на изчезване за повече от три месеца;_____________________________________________
 3. в случай на трайна неспособност за изразяване на воля от страна на съответния директор, да __
  установено от независим лекар;__________________________________________________
 4. по основателна причина, както е посочено в раздел 7:669-3, съгласно ____
  (икономически обстоятелства в бизнеса) и b (дългосрочни трудови невъзможности________
  schiktheid) Burgerlijk Wetboek;_______________________________________________________
 5. по спешна причина, както е посочено в раздел 7:678 от Гражданския кодекс; и/или _________
 6. по основателна причина, както е посочено в раздел 7:669-3(в), за да
  and with h BW;______________________________________________________________________________
 7. Възнаграждение на членовете на управителния съвет__________________________________________________________________

Ако е създаден Надзорен съвет, той изисква за създаването му
на възнагражденията на членовете на съвета на директорите одобрението на Съвета на директорите ____
Toezicht.__________________________________________________________________________________________

 1. Възнаграждение на членовете на Надзорния съвет____________________________________________________

Членовете на Надзорния съвет могат, по отношение на __
фондацията не е получавала възнаграждение, различно от ___
възстановяване на направените разходи и такса за присъствие, която не е прекомерна, __
и други, както е посочено в член 1а, буква д) от Правилника за прилагане на Общия закон в___
върху държавните данъци 1994 г. или заместващ го регламент.________

 1. Задължения и правомощия на Надзорния съвет__________________________________________

Задълженията и правомощията на Надзорния съвет, доколкото все още не са определени__
посочени в горните членове, могат да бъдат определени в Съвета
на надзорните правила и може да бъде изменян по всяко време._____________________

Доколкото представлява разширяване на задълженията и правомощията, тя е ge_
съвместно от Управителния съвет и Надзорния съвет.___________________

Доколкото става дума за разпределение на съществуващите задължения и правомощия, ____
тя се определя от Надзорния съвет и се изменя при необходимост. ________

Намаляване или промяна на съществуващите задължения и правомощия на __
Надзорният съвет следва да бъде създаден чрез изменение на устава. ________________

ФИНАНСОВА ГОДИНА И ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ___________________________________________________

Artikel 10 ________________________________________________________________________________________

 1. Финансовата година на фондацията е равна на календарната година.____________________
 2. В края на всяка финансова година счетоводните книги на фондацията се приключват .
  в. От това се получава ba____
  и отчет за приходите и разходите за годината, която приключиһттр://_____
  изготвени и представени на хартия, като годишните финансови отчети се изготвят в срок от два (2) месеца от
  да бъдат представени на управителния съвет в края на финансовата година.__________________

Бордът ще възложи на външен експерт да провери счетоводните книги на фондацията.
експерт, който докладва заключенията си на съвета.___________

 1. Годишните отчети се приемат от управителния съвет, след като той се е запознал с
  на доклада, изготвен от външния експерт. Сайтът _____
  финансовите отчети се подписват от директорите и членовете на __
  надзорния съвет, ако е създаден; липсва подпис на един от тях,
  След това ще бъде изпратено уведомление, в което ще бъдат посочени причините.________________

След като предложението за приемане на годишните отчети беше внесеноһттр://_____
съветът ще вземе решение относно предложението за освобождаване от отговорност на _____
(освобождаване от отговорност) на директорите за действията им по време на десб___
политики и управление за съответната година.__________________________________________

 1. Фондацията трябва да създаде своята документация в съответствие с изискванията на
  данъчни органи за организации в обществена полза, посочени в ar__
  член 5б от Общия закон за държавните данъци.___________________________

ПРАВИЛА _______________________________________________________________________________

Artikel 11 ________________________________________________________________________________________

 1. Съветът е упълномощен да приеме един или повече регламенти, в които тези
  се уреждат въпроси, които не се съдържат в настоящия устав.______

Във всеки случай съветът ще определи в правилник:_____________________

-актуалния план за политика, който дава представа за дейността на фондацията_
целевата работа, методът за придобиване на средства, бе__
на активите на фондацията и техните разходи, а _
и посочени в член 1а от Правилника за прилагане на Общия акт
върху държавните данъци 1994 г. или заместващата го ре___
geling;_________________________________________________________________________________

-целта, за която се държат активите на фондацията, _
както и обосновка на размера на тези активи, а и като _
посочени в член 1б от Регламента за прилагане на Общия закон за
rijksbelastingen 1994 или заместващ го регламент. ___

 1. Нормативният акт на фондацията не може да противоречи на закона или на настоящия устав ____
  и не трябва да противоречи на приложимите критерии ____
  За да бъдат признати от данъчните власти като
  charity.____________________________________________________
 2. Бордът е упълномощен да изменя съответните разпоредби по всяко време.
  of op te heffen.____________________________________________________________________________
 3. Решението за приемане, изменение и премахване на съответните ре__
  регламент трябва, чрез дерогация от разпоредбите на член 5, да се приеме
  с мнозинство от две трети на заседание, на което присъстват всички членове на съветаһттр ://____
  ден присъства или е представен, без да има ___ в съвета.
  има свободно място. __________________________________________________________________________

Ако не присъстват или не са представени всички членове на съвета, _
свикване на ново събрание, което да се проведе в рамките на един месец след ____
първо, но не по-рано от 15 дни след това, при което независимо от тогавашната _
присъстващи и/или представени членове на съвета, членовете на съвета, посочени в настоящия параграф 4
решенията могат да се вземат с мнозинствотоһттр://____, посочено в настоящия параграф 4.
на подадените гласове, без да има свободни места в съвета
bestaat.______________________________________________________________________________________

ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО _________________________________________________________________

Artikel 12 ________________________________________________________________________________________

 1. Управителният съвет е упълномощен да изменя настоящия устав след предварително одобрение от съответния_
  инспекторът по класифицирането като институция, както е посочено в arti____
  kel 5b(1a)(4) от Algemene wet inzake rijksbelastingen (или _____
  схема и/или данъчна единица, която я е заменила) е уведомена
  ако фондацията е класирана по горепосочения начин._______________

Чрез дерогация от разпоредбите на член 5, решението за това трябва да бъде____
взето с единодушие на заседание, на което всички be____
присъстват или са представени членовете на управителния комитет, без да е представен управителният съвет _
enige vacature bestaat.___________________________________________________________________

Ако не присъстват или не са представени всички членове на съвета, _
свикване на ново събрание, което да се проведе в рамките на един месец след ____
първо, но не по-рано от 15 дни след това, при което независимо от тогавашната _
присъстващи и/или представени членове на съвета, членовете на съвета, посочени в настоящия параграф 1
решенията могат да се вземат с мнозинствотоһттр://____, посочено в настоящия параграф 1.
на подадените гласове, без да има свободни места в съвета
bestaat.______________________________________________________________________________________

Символът на вярата може да бъде променен само с пълното съгласие на _____
на Управителния съвет и на Надзорния съвет.____________________________________

 1. Изменението трябва да бъде извършено с нотариален акт под страх от нищожност ko__
  men.__________________________________________________________________________________________
 2. Членовете на съвета са длъжни да предоставят автентично копие на we_
  зификация, както и да депозира изменения устав в офиса на _
  Търговски регистър, воден от Търговската камара, в рамките на която
  район, в който се намира седалището на фондацията.__________________________________________________

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ _________________________________________________

Artikel 13 ________________________________________________________________________________________

 1. Управителният съвет е упълномощен да разпусне фондацията. На _
  решение, се прилагат разпоредбите на предходния член, параграф 1._______________
 2. Фондацията продължава да съществува след разпускането си, доколкото това води до veref_
  е необходимо да се укрепят активите му.___________________________________________________
 3. Ликвидацията се извършва от управителния съвет._________________________________________
 4. Ликвидаторите следят за прекратяването на фондацията___
  вписване в регистъра, посочен в предходната статия _
  lid 3._________________________________________________________________________________________
 5. По време на ликвидацията разпоредбите на настоящия устав остават в сила, доколкото _
  mogelijk van kracht.______________________________________________________________________
 6. Всички излишъци на прекратената фондация се изразходват за __
  в полза на благотворителна организация с подобен предмет на дейност ____
  цел, всички посочени в член 1а, параграф 1, буква з) от Uit_
  регулиране на линеен слой Algemene wet inzake rijksbelastingen._________________________
 7. След приключване на ликвидацията счетоводните книги, записите и другите документи
  носители на данни на прекратената фондация за период от седем (7) години be____
  останалата част от най-младия ликвидатор.__________________________________________________

raad van advies_______________________________________________________________________

Artikel 14 ________________________________________________________________________________________

Съветът може да създава и разпуска консултативен съвет, който ад__
се състои от различните (групи), участващи в работата на _____ .
фондация. _________________________________________________________________________________________

Този съвет може да дава поискани и непоискани съвети на съвета.______________

Членовете на консултативния съвет се назначават, отстраняват и освобождават от
борда. ______________________________________________________________________________________

Начинът на учредяване, разпускане и функциониране на гореспоменатия съвет ____
становището и назначаването, временното отстраняване и уволнението на неговите членове са включени в re_____
определянето на елемента. _______________________________________________________________________________

FREEDOM________________________________________________________________________________

Artikel 15________________________________________________________________________________________

 1. Да се улесни наемането на директор на фондацията и _
  да поддържа, доколкото това не е изрично договорено със съответния водач
  ако е уговорено друго, следното: ________________________________________________
 2. Освен ако законът не предвижда друго, членовете на борда __
  и възстановени суми на бивши членове на съвета: _________________________________________
 3. разумните разходи за защита срещу искове______
  за действие или бездействие при изпълнение на техните функцииһттр://____
  връзка или от всяка друга позиция като член на борда, която заемат по искане на _____
  да изпълни или да е изпълнил основите; _____________________________________
 4. всякакви щети или глоби (глоби за пътнотранспортни нарушения, които са отграничениһттр://______
  derd), дължими от тях поради събитие, посочено по-горе в буква а). far_______
  докладване на действие или бездействие; и_____________________________________________________
 5. всякакви споразумения, които могат да имат, с предварително писмено одобрениеһттр://______
  да извърши проверка на фондацията във връзка с горепосоченото, както ______
  под a. посочени действия или бездействия;__________________________________________

всичко това без да се засягат разпоредбите по-долу.__________________________________

 1. Фондацията ще има членове на управителния съвет и бивши членове на управителния съвет в допълнение____
  гореизложеното, също така да възстанови: ______________________________________
 2. wette__ , платима върху всяка сума, която трябва да бъде възстановена на трета страна
  lijke rente, ____________________________________________________________________________
 3. съдебните разноски, които членът на управителния съвет е длъжен да заплати,__________
 4. глоби, наложени от властите (с изключение на пътните глоби), _____
  до степента, до която възстановяването им е разрешено от закона, и __
  защита, при условие че тези разходи _
  разумно направени и в разумна пропорция спрямо ___
  значението на производството;__________________________________________________________

всичко това без да се засягат разпоредбите по-долу.__________________________________

 1. Фондацията ще компенсира члена на борда за разумни и _____
  необходимите разходи, свързани с инструктирането на външен
  експерт по връзки с обществеността, за да навреди на репутацията на члена на борда.
  от процедура, разследване или отговорност, обхванати от_
  тяхна разпоредба, без да се засягат следните be________
  paalde._______________________________________________________________________________________
 2. От това обезщетение, доколкото е необходимо, се възползват и наследниците ___
  на членове и бивши членове на съвета на директорите, всички без предубеждение_____
  в съответствие с разпоредбите по-долу._______________________________________________________________
 3. Трябва ли фондацията да подведе под отговорност члена на борда или бившия член на борда
  по отношение на всички щети, понесени от асоциацията в резултат на хан__
  части или пропуски на члена на борда, фондацията ще възстанови и
  разумни разходи за защита на члена на съвета, ___
  всичко това, без да се засягат разпоредбите по-долу.________________________________________

Вследствие на решение с обратна сила, в което отговорността__
към фондацията, заинтересованото лице е длъжно
да възстанови сумата, възстановена по този начин от фондацията. Alvo____
наем фондацията извършва плащане, фондацията може да поиска обезпечение _____
в случай че се установи, че съответното лице е задължено да изплати сумата. ______________

 1. Засегнатото лице няма право на обезщетение, както е посочено по-горе в _____
  посочени в настоящия член, ако и доколкото:____________________________________________

(i) нидерландски съд е установил със сила на пресъдено нещо, че han____
действията или бездействията на съответното лице могат да се характеризират като op____
законосъобразно, съзнателно непредпазливо или тежко виновно, освен ако законът _____
в противен случай или при дадени обстоятелства ________
стандартите за разумност и справедливост биха били неприемливи, ___
of ______________________________________________________________________________________

(ii) разходите или имуществените загуби на лицето се покриват от __
застраховка и застрахователят поема тези разходи или този актив ____
слабините са изплатени. В полза на засегнатите_____
не сключете застраховка „Гражданска отговорност“._______________________

 1. Горното се прилага mutatis mutandis за (бивш) член на
  надзорния съвет. __________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ______________________________________________________________________

Artikel 16 ________________________________________________________________________________________

Във всички случаи, когато нито законът, нито настоящият устав предвиждат.
борда. __________________________________________________________________________________________

 1. ПЪРВИ борд: __________________________________________________________________

За да се приложат разпоредбите на член 4, параграфи 1 и 2, първият be_____
steer с настоящото се назначава, като първият съвет се състои от:_______________________________

– Г-н D.J. Boerman, споменат по-горе, като председател/секретар;_____________________

– Г-н A.M. Кригер, споменат по-горе, като ковчежник.____________________________

III. ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР___________________________

Съветът осигурява незабавна първоначална регистрация на фондацията
в Търговския регистър, отчасти за да се предотврати отстраняването на членовете на управителния съвет
нарушаването му може да бъде лично отговорно за verbinte___
nissen van de stichting.________________________________________________________________________

Закон за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма __________

(този закон е наричан по-долу „WWFT“)._____________________________________________

С настоящото основателят потвърждава, че основателят и близките до него лица не са политически промиһттр://news. bg
нтентно лице по смисъла на ЗДДФЛ. ______________________________________________

Доколкото учредителят е юридическо лице, той потвърждава с настоящото: ____
точността на декларираната самоличност на крайния заинтересован
oprichter._________________________________________________________________________________________

Изявления Нотариален акт __________________________________________________

Явяващото се лице е известно на мен, нотариуса, и неговата самоличност аз, нота___
ris, определен въз основа на гореспоменатите
document.________________________________________________________________________________________

Явяващото се лице декларира преди сключването на акта кон__
освен акта, обърнете внимание на съдържанието на този __
са предприели, да бъдат информирани за последиците, произтичащи от съдържанието на настоящия __
и следователно имат достатъчно разбиране за (правото на активите__
тални) последици, както и със съдържанието на акта и ограничено четене ___
daarvan in te stemmen.________________________________________________________________________

От който акт в минута е извършен в Nieuwerkerk aan den IJssel
(община Зуидплас) на датата, посочена в заглавието на настоящия акт. _______________

След като съобщи, inter alia, за материалното съдържание на този акт и за
информация за него на лицето, което се явява, този инструмент е незабавно, след като е
ограничено четене, подписано от явилото се лице и от мен, нотариуса.